سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

لطفا مشخصات خواسته شده را وارد نمایید.
*
*
*
*
*
*
*
صدور گواهی نامه های کنفرانس و کارگاه ها بر اساس اسامی اعلام شده به انگلیسی خواهد بود ، بنابراین در درج اسامی دقت فرمایید.
در صورتیکه عضو بخش زیر هستید ، برای برخورداری از تخفیف لطفا انتخاب فرمایید.
اعضای انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران (20 درصد تخفیف ویژه حضور در هر یک از کارگاه ها)